بخشی از دنیای فیزیکی، و یا مجازی که اساساً در دنیا وجود دارد و دارای حدود مکانی سه بعدی است. زیرکلاس‌های bot:Zone عبارتند از bot:Site، bot:Building، bot:Storey، وbot:Space. یک عنصر bot:Zone میتواند دربرگیرنده‌ی عناصر دیگری از جنس bot:Zone باشد و به این گونه امکان گروه بندی و جداسازی مناطق ختلف بوجود می‌آید. یک عنصر bot:Zone می‌تواند هم‌جوار عناصر دیگری از جنس bot:Zone باشد. در پایان، یک عنصر bot:Zone می‌تواند آغازگر دو نوع رابطه با عناصر bot:Element باشد که شامل دربرگیرندگی (bot:containsElement) وهم‌جواری (bot:adjacentElement) است.

En del af den fysiske verden eller en virtuel verden, der i sagens natur både er lokaliseret i denne verden og har en 3D rumlig afgrænsning; Underklasser af bot:Zone inkluderer bot:Site, bot:Building, bot:Storey eller bot:Space. En forekomst af bot:Zone kan indeholde andre bot:Zone-forekomster, hvilket gør det muligt at gruppere eller opdele zoner. En forekomst af bot:Zone kan støde op til andre bot:Zone-forekomster. Endelig kan en bot:Zone-forekomst instantiere to forbindelser til bot:Element, der enten er indeholdt i (bot:containsElement) eller tilstødende dertil (bot:adjacentElement).

Una parte del mondo fisico o virtuale che è intrinsecamente ubicato in questo mondo e che ha un'estensione spaziale tridimensionale; sottoclassi di bot:Zone includono bot:Site, bot:Building, bot:Storey, o bot:Space. Un'istanza di bot:Zone può contenere altre istanze di bot:Zone, rendendo possibile il raggruppamento o la suddivisione di zone. Un'istanza di bot:Zone può essere adiacente o intersecare altre istanze di bot:Zone. Infine, una bot:Zone può istanziare tre relazioni con bot:Element, il quale può essere contenuto (bot:containsElement), essere adiacente (bot:adjacentElement) o intersecare (bot:intersectingElement).

区域是物理世界或虚拟世界的一部分,既位于现实空间中又可在3D空间中拓展。bot:Zone的子集包括bot:Site, bot:Building, bot:Storey, or bot:Space。bot:Zone实例可包含其他bot:Zone实例,从而可以对区域进行分组或细分。 同时,bot:Zone的实例也可以与其他bot:Zone实例相邻。最后,bot:Zone可以实例化为bot:Element的两个关系,它们可以包含在(bot:containsElement)中,或者与其相邻(bot:adjacentElement)。

Uma parte do mundo físico ou de um mundo virtual que está inerentemente localizado neste mundo e que possui uma extensão espacial 3D. As Sub-classes de bot:Zone incluem bot:Site, bot:Building, bot:Storey ou bot:Space. Uma instância de bot:Zone pode conter outras instâncias de bot:Zone, tornando possível agrupar ou subdividir zonas. Uma instância de bot:Zone pode ser adjacente a ou intersectar outras instâncias de bot:Zone. Por fim, uma bot:Zone pode instanciar três relações com bot:Element, que ou estão contidas em (bot:containsElement), lhe são adjacentes (bot:adjacentElement) ou as intersecta (bot:intersectingElement).

Een deel van de fysieke wereld of een virtuele wereld dat zowel gelokaliseerd kan worden in deze wereld als een ruimtelijke omvang heeft; subklasses van bot:Zone zijn bot:Site, bot:Building, bot:Storey of bot:Space. Een instantie van bot:Zone kan een ander bot:Zone instantie bevatten, wat gebruikt kan worden om zones te groeperen of op te delen. Een instantie van bot:Zone kan aangrenzend zijn aan of snijdend met een andere bot:Zone instantie. Ten slotte kan een bot:Zone instantie drie relaties hebben met een bot:Element instantie dat het ofwel bevat (bot:containsElement), waar het aangrenzend aan is (bot:adjacentElement) of waarmee het snijdt (bot:intersectingElement).

Ein Teil der realen oder virtuellen Welt die beide Teil dieser Welt sind und eine räumliche Ausdehnung hat; Unterklassen von bot:Zone sind bot:Site, bot:Building, bot:Storey oder bot:Space. Eine Instanz von bot:Zone kann andere Instanzen von bot:Zone enthalten. So ist es möglich Instanzen von bot:Zone zu gruppieren, oder zu unterteilen. Eine Instanz einer bot:Zone kann an eine andere Instanz von bot:Zone angrenzen. Es bestehen drei Möglichkeiten Instanzen von bot:Zone und bot:Element in Beziehung zu setzen. Entweder ein Element ist in einer Zone enthalten (bot:containsElement), es grenzt an eine andere Zone an (bot:adjacentElement) oder es schneidet eine Zone (bot:intersectingElement).

Une partie du monde physique ou virtuel qui est inhéremment à la fois localisé dans ce monde et a une étendue spatiale 3D; les sous-classes de bot:Zone incluent bot:Site, bot:Building, bot:Storey, ou bot:Space. Une instance de bot:Zone peut contenir d'autres instances de bot:Zone, ce qui permet de grouper ou sub-diviser les zones. Une instance de bot:Zone peut être adjacente ou intersectante à d'autres bot:Zone. Enfin, une bot:Zone peut contenir (bot:containsElement), être adjacent (bot:adjacentElement) ou intersecter (bot:intersectingElement) un bot:Element.

Část fyzického nebo virtuálního světa, který je dědičně v tomto světe umístěn a má charakter-rozměr prostoru který závisí na lokalizaci jak v reálnem světě, tak ve virtuálním světě. Podtřídy bot:Zone zahrňují bot:Site, bot:Building, bot:Storey, nebo bot:Space. Instance zóny bot:Zone jsou schopny obsahovat další bot:Zone instance se schopností je seskupovat nebo dělit na nižší zóny. Instance bot:Zone může být přiřazena-dotčena k další bot:Zone instanci. Nakonec bot:Zone může definovat dva vztahy elemetntu bot:Element, které jsou buďto obsaženy v zóně (bot:containsElement), nebo se jí dotýkají (bot:adjacentElement)

Časť fyzického alebo virtuálneho sveta, ktorý je dedične v tomto svete umiestnený a má charakter-rozmer priestoru, ktorý závisí na lokalizácii ako v tomto svete tak vo virtuálnomn svete. Podtriedy bot:Zone zahŕňajú bot:Site, bot:Building, bot:Storey, alebo bot:Space. Inštancia bot:Zone je schopná obsahovať iné bot:Zone inštancie, so schopnosťou zoskupovať alebo pod-rozdeľovať zóny. Inštancia bot:Zone môže byť dotýkajúca sa ďalšej bot:Zone inštancie. Finálne, bot:Zone môže definovať vzťahy k bot:Element, ktoré môžu byť typu zóna obsahuje prvok (bot:containsElement), alebo sa prvok môže zóny dotýkať (bot:adjacentElement).

Una part de el món físic o d'un món virtual que està inherentment ubicat en aquest món i que té una extensió espacial tridimensional; les subclasses de bot:Zone inclouen bot:Site, bot:Building, bot:Storey, o bot:Space. Una instància de bot:Zone pot contenir altres instàncies de bot:Zone, fent possible agrupar o subdividir zones. Una instància de bot:Zone pot ser adjacent a, o intersecar amb altres instàncies de bot:Zone. Finalment, un bot:Zone pot instanciar tres relacions amb bot:Element, que estan continguts en ella (bot:containsElement), són adjacents a ella (bot:adjacentElement), o amb els que interseca (bot:intersectingElement).

Fyysisen tai virtuaalisen maailman osa, joka luonnostaan sekä sijaitsee tässä maailmassa että omaa kolmiulotteiset tilalliset ulottuvuudet; bot:Zone:n alaluokkia ovat: bot:Site, bot:Building, bot:Storey ja bot:Space. bot:Zone-luokan instanssi voi sisältää muita bot:Zone-instansseja, mikä mahdollistaa vyöhykkeiden ryhmittelyn ja jaon osiin. bot:Zone voi olla muiden bot:Zone-instanssien vieressä tai leikata niitä. Lopuksi, bot:Zone voi instantioida kolmea relaatiota bot:Element:iin, jotka joko sisältyvät siihen (bot:containsElement), ovat sen veiressä (bot:adjacentElement) tai leikkaavat sitä (bot:intersectingElement).

En del av den fysiska världen eller en virtuell värld som har en spatial utsträckning i tre dimensioner. Underklasser av bot:Zone inkluderar bot:Site, Bot:Building, bot:Storey, och bot:Space. En instans av bot:Zone kan innehålla andra bot:Zone-instanser, vilket gör det möjligt att gruppera eller dela upp zoner. En instans av bot:Zone kan kan ligga angränsande mot andra bot:Zone-instanser. Slutligen kan en instans av bot:Zone ha två relationer till instanser av bot:Element; den kan innehålla dem (bot:containsElement) eller ligga angränsande mot dem (bot:adjacentElement).

Fiziksel dünyanın veya sanal dünyanın, doğası gereği, hem bu dünyada bulunan ve hem de 3D bölgesel bir sınırlamaya sahip olan bir parça; Bot:Zone altsınıfları: bot:Site, bot:Building, bot:Storey yada bot:Space. Bir bot:Zone baska bot:Zone-olusumu icerebilir. Bir bot:Zone baska bot:Zone-olusumuyla bitisik olabilir. Son onlarak, bir bot:Zone, bir bot:Element ile iki baglantisi olabilir: ya içerir (bot: includeElement) veya bitisik olur (bot: adjacentElement).

Una parte del mundo físico o de un mundo virtual que está inherentemente ubicada en este mundo y que tiene una extensión espacial tridimensional; las subclases de bot:Zone incluyen bot:Site, bot:Building, bot:Storey, o bot:Space. Una instancia de bot:Zone puede contener otras instancias de bot:Zone, lo que permite agrupar o subdividir zonas. Una instancia de bot:Zone puede ser adyacente a, o intersecar con otras instancias de bot:Zone. Finalmente, una bot:Zone puede instanciar tres relaciones con bot:Element, que están contenidas en ella (bot:containsElement), adyacentes a ella (bot:adjacentElement) o con los que interseca (bot:intersectingElement).

A part of the physical world or a virtual world that is inherently both located in this world and has a 3D spatial extent; Sub-classes of bot:Zone include bot:Site, bot:Building, bot:Storey, or bot:Space. An instance of bot:Zone can contain other bot:Zone instances, making it possible to group or subdivide zones. An instance of bot:Zone can be adjacent to or intersecting other bot:Zone instances. Finally, a bot:Zone can instantiate three relations to bot:Element, which are either contained in (bot:containsElement), adjacent to it (bot:adjacentElement) or intersecting (bot:intersectingElement).

This is just here as a test because I lose it

Term information

isDefinedBy

https://w3id.org/bot#

term status

stable

Term relations

Subclass of: